TRADUCCIÓ AUTOMÀTICA. TEXT ORIGINAL EN CASTELLÀ.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

S'acceptaran sense recàrrec les cancel·lacions realitzades abans de les 72 h prèvies a l'arribada prevista. Passat aquest temps, es cobrarà el 25% de l'estada total. En cas de no presentar-se sense haver anul·lat prèviament, es cobrarà el 100% del preu de l'habitació per una nit.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Mitjançant aquest avís, Arcàdia Verde SL, amb NIF número B64426836, inscrita al Registre Mercantil de Osca Hº HU-9283, Fº 1, Tom 545, L 1r i 2n, titular d'aquest lloc web, confirma que és responsable dels fitxers amb dades de caràcter personal subministrades pels usuaris o clients a través del portal i informa i comunica als usuaris del portal la seva Política de Privacitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal d'acord amb la legislació vigent en la matèria i continguda en el Reglament Europeu (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades), a la Llei Orgànica de 25 de maig de 2018 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació. La seva finalitat, és que els usuaris del lloc web determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a Arcàdia Verd SL, les seves dades de caràcter personal per als que se'ls pugui requerir com a conseqüència de la visualització del contingut del portal, la inserció o publicació d'un anunci, la subscripció o l'alta com a usuari registrat i habitual del portal i l'enviament d'informació i newsletters sobre noves ofertes i serveis.

USOS, FINALITATS I ACCEPTACIÓ PER L'USUARI

L'usuari i, especialment els clients autoritzen i consenten voluntàriament el tractament automatitzat de les seves dades de caràcter personal, dades dels quals, són lliurement lliurats per l'usuari a través del qüestionari electrònic que apareix al web, correu electrònic o telèfon. D'aquesta manera, l'usuari accepta i consenteix de forma expressa que les dades pel facilitades o que faciliti en el futur puguin ser objecte de tractament en un fitxer de dades de caràcter personal, així com consent i autoritza de forma expressa i inequívoca per a la comunicació dels mateixos a tota aquella persona interessada en els serveis prestats per l'entitat. Arcàdia Verde SL, es compromet que els fitxers amb dades de caràcter personal i les dades comunicades pel seu titular seran utilitzades per a unes finalitats específiques i concretes, especialment per:
- Gestió de la relació contractual i extracontractual amb La Demba.
- Gestió, intermediació i administració dels serveis oferts per La Demba.
- Comunicació i Oferiment de noves ofertes i serveis.
- Enviament de publicitat comercial, newsletters, notícies o informacions periòdiques.

GESTIÓ D'INCIDÈNCIES

Arcàdia Verde SL, es compromet a comunicar per escrit i de forma fefaent a l'usuari, qualsevol ampliació, modificació o extensió de les finalitats i usos que es vagin a donar al tractament automatitzat de les dades lliurades per l'usuari. Arcàdia Verde SL informa, que el lliurament dels totes les dades requerides per contactar amb nosaltres o per realitzar una reserva són obligatoris, podent La Demba denegar la informació o la reserva a aquell interessat que no faciliti aquestes dades. Per al compliment dels esmentats formularis, és fonamental i obligatori el compliment de l'autorització per la qual s'autoritza a Arcàdia Verde SL a tractar les seves dades, al tractament de les seves dades de caràcter personal ia la cessió dels mateixos en les situacions anteriorment exposades.

TITULARITAT

Els fitxers creats seran de titularitat i responsabilitat d'Arcàdia Verde SL i assumeix la responsabilitat d'ús segons la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i assegura que ha adoptat totes aquelles mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa per protegir la confidencialitat i integritat de la informació, d'acord amb el que estableix el Reglament Europeu (UE) 2016/679 i en la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal que el complementa.

CESSIONS

Arcàdia Verde SL informa que no realitza cessions de dades excepte en compliment de les obligacions legals derivades de la prestació de serveis, les derivades del desenvolupament de la seva activitat. En aquest sentit s'informa al titular de les dades autoritza de manera expressa la cessió de les dades objecte de tractament a totes aquelles entitats que intervenen en la gestió de la cartera de clients i proveïdors, la gestió de comptabilitat i facturació i en la gestió de relacions comercials, comprometent-se Arcàdia Verde SL, a sol·licitar, expressament i per escrit, una nova autorització a l'usuari, en el cas de ser necessària la seva cessió per a altres finalitats no contemplades en la present clàusula.

DRETS DE L'USUARI

L'acceptació del titular perquè puguin ser tractats o les seves dades té sempre caràcter revocable, d'acord amb el que disposa el Reglament Europeu (UE) 2016/679. En conseqüència, l'usuari titular de les dades podrà exercitar en qualsevol instant els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició en els termes recollits en el Reglament Europeu (UE) 2016/679 i en la Llei Orgànica de Protecció de Dades, contactant amb nosaltres per un dels mitjans a l'efecte de comunicacions que posem a la seva disposició o qualsevol altre mitjà que provi el seu enviament al responsable. En aquesta comunicació, el titular està obligat a indicar i aportar les seves dades identificatives i persona de contacte, fotocòpia del document nacional d'identitat, adreça postal o electrònica, telèfon, i un escrit explicant el dret a exercir, així com les seves causes. En el mateix instant en què siguin exercits els drets, Arcadia Verde SL, es compromet a mostrar les dades recollides, les finalitats i usos pels quals han estat lliurats i tractats en el cas d'exercir el dret d'accés, a modificar-los i corregir-los quan s'exerceixi el dret de rectificació, a deixar de tractar-los quan s'hagi exercit el dret d'oposició o cancel • lar-quan s'hagi exercit els drets de cancel·lació. En aquest últim cas, i segons les disposicions legals establertes, Arcàdia Verde SL els conservarà, fins i tot un cop finalitzades les relacions i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, únicament i exclusivament per a posar-los a disposició d'autoritats administratives o judicials si fos necessari i quan aquestes expressament ho sol·licitin.

RESPONSABILITAT ARCADIA VERDE SL

Arcàdia Verde SL, com a responsable del fitxer i del portal d'Internet, garanteix el ple compliment de les disposicions establertes en el Reglament Europeu (UE) 2016/679 i en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal que el complementa, així com garanteix el degut compliment de les disposicions establertes en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la informació, respecte a la informació del titular i les comunicacions comercials no sol·licitades o spam. Arcàdia Verde SL, garanteix també la confidencialitat de les comunicacions dutes a terme amb l'usuari, així com el tractament degut i diligent de les dades de caràcter personal lliurats per l'usuari. Arcàdia Verde SL es compromet a no revelar cap informació confidencial, així com tampoc informar sobre cap dada objecte de tractament, excepte en els casos en què la llei expressament ho requereixi, en els supòsits exposats en l'apartat de "cessions" o quan siguin requerits de les autoritats públiques competents de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas.

RESPONSABILITAT DE L'USUARI

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Arcàdia Verde SL, el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, vagues o inexactes, sense perjudici de les altres accions que siguin procedents en dret. L'usuari és conscient i accepta els termes establerts en la Política de Privadesa d'Arcadia Verd SL, i consenteix per aquest mitjà, de forma expressa, lliure i voluntària, al tractament automatitzat de les seves dades de caràcter personal i la cessió a tots aquells interessats en els serveis que presten Arcàdia Verde SL i segons els termes establerts en les presents clàusules. L'usuari consent l'enviament de comunicacions comercials i d'altres serveis en què Arcàdia Verde SL organitzi o participi.

LLEI DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

Sense perjudici del que assenyala el paràgraf anterior, de conformitat amb Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, per a l'enviament, via correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònic equivalent , d'informació comercial sobre nous serveis d'Arcàdia Verde SL, se sol·licita l'autorització expressa de l'Usuari. Així, si l'Usuari no desitja que li sigui enviada informació comercial sobre ofertes o nous serveis, haurà d'indicar de forma expressa en la present clàusula, contactant amb nosaltres per un dels mitjans a l'efecte de comunicacions que posem a la seva disposició o qualsevol altre mitjà que provi el seu enviament al responsable, indicant la seva voluntat expressa de no rebre informació comercial, promocional o de publicitat.

COOKIES

Amb la finalitat d'agilitzar el servei ofert, identificant amb la màxima celeritat a cada usuari, Arcàdia Verde SL utilitzarà cookies. Les cookies són dades que s'emmagatzemen en el disc dur de l'ordinador i que serveixen per agilitzar i optimitzar el funcionament del servidor i del servei. Tot usuari pot modificar o rebutjar una galeta. En aquest últim cas, Arcàdia Verde SL adverteix que la rapidesa i qualitat del servei pot disminuir.

RESOLUCIÓ de controvèrsies

Les parts, amb expressa renúncia al seu propi fur, i accepten com a legislació rectora del present contracte en el cas de qualsevol controvèrsia en la interpretació o compliment del mateix, la legislació espanyola, i se sotmeten per a la resolució de quants litigis poguessin derivar-se del mateix als jutjats i tribunals d'Osca.

TRADUCCIÓ AUTOMÀTICA. TEXT ORIGINAL EN CASTELLÀ.

 

Avís Legal
 
Condicions d'Accés i Ús de www.lademba.com
 
OBJECTE
 
Mitjançant aquest avís, Arcàdia Verde SL, posa en coneixement les condicions d'accés i ús de la pàgina web www.lademba.com. Els continguts d'aquest lloc web tenen com a objecte el facilitar una informació de caràcter general. En conseqüència, La Demba Art Hotel & Restaurant no assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis ocasionats per l'ús que es faci de la informació continguda aquest lloc web o per qualsevol actuació i / o acció realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.
 
DADES IDENTIFICATIVES
 
Titular: Arcàdia Verde SL
CIF B64426836
Direcció: c / AFUERAS S / N, Abizanda (Osca)
Dades d'Inscripció Mercantil: R.M. d'Osca Hº HU-9283, Fº 1, Tom 545, L 1r i 2n
Telèfon: 974942500
E-mail: info@lademba.com
 
USUARIS
 
Arcàdia Verde SL, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI- CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús del lloc web. L'accés i ús de www.ladebma.com li atribueix la condició d'usuari, de manera que Un. Està, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.
ÚS DEL PORTAL WEB
 
La Demba es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de la Demba. Arcàdia Verde SL, a través del web roporciona a l'usuari una sèrie de serveis als quals aquell pugui tenir accés. L'usuari assumeix en tot moment un ús responsable i diligent del portal web. Aquesta responsabilitat és extensible a la secció "CONTACTE", en les que serà l'usuari el responsable d'aportar informació veraç i lícita. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts existents en www.lademba.com a no provocar danys en els sistemes, ni als dels seus proveïdors o de terceres persones mitjançant malware o qualsevol altre sistema informàtic susceptible de provocar els danys anteriorment citats.
 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 
Arcàdia Verde SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web així com dels continguts de la mateixa com poden ser: imatges, àudio, vídeo, programari, textos, estructura i disseny del portal, sent els mateixos titularitat d'Arcadia Verde SL o bé dels seus llicenciants. En virtut del que estipula la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública així com la seva posada a disposició amb motius merament comercials, per qualsevol suport tecnològic i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'Arcadia Verd SL o del seu titular. L'usuari es compromet a no infringir els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web www.lademba.com. L'usuari podrà visualitzar, reproduir, copiar, transferir a un suport d'emmagatzematge i imprimir qualsevol element de la pàgina web exclusivament per al seu ús personal.
 
EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS
 
Arcàdia Verde SL no es fa responsable, en cap concepte, dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ser ocasionats durant la navegació per www.lademba.com com poden ser: inaccessibilitat al portal web per problemes tècnics o transmissió de virus durant la navegació malgrat que s'hagin adoptat totes les mesures de seguretat informàtiques pertinents. De la mateixa manera, Arcàdia Verde SL no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin tenir els continguts del lloc web de La Demba Art Hotel & Restaurant o d'altres continguts als que es pugui accedir a través de la pàgina web www. lademba.com. Així mateix, Arcàdia Verde SL no es fa responsable del contingut d'altres pàgines o llocs web gestionats per tercers i vinculats o accessibles des del lloc web de La Demba a través d'enllaços d'hipertext. La inclusió d'aquests vincles d'hipertext amb altres llocs web no implica l'aprovació dels continguts d'aquests llocs, ni l'estat dels mateixos per part d'Arcadia Verde SL.
 
RESOLUCIÓ de controvèrsies
 
Les parts, amb expressa renúncia al seu propi fur, i accepten com a legislació rectora del present contracte en el cas de qualsevol controvèrsia en la interpretació o compliment del mateix, la legislació espanyola, i se sotmeten per a la resolució de quants litigis poguessin derivar-se del mateix als Jutjats i Tribunals de Boltaña (Osca).
;